... ... ... ... ...
  Volby do ZO 2018
  Historie obce
  Úřední deska
  Ochrana osobních údajů GDPR
  Zákon 106 1999 Sb.
  Fotogalerie
  Informační tabule
  Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
  Kontakty
  Tip na výlet
  Zajímavosti v okolí, kultura
  Zpravodaj
  Transparentní účet obce
  Ohlašování pálení
  Zdravotní ústav Ústí n.L.
  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
>> Historie obce

 
 

SPOMYŠL

Původní stránky obce od roku 2005 do roku 2011 najdete na adrese:      http://web.spomysl.cz/

 

Poloha a rozloha
Obec Spomyšl se nachází v rovinatém Podřipsku, přibližně na poloviční cestě mezi městy Mělník a Kralupy n.Vlt. Patří tedy do oblasti dolního toku Vltavy a jejího soutoku s Labem, oblasti, která byla v Čechách nejdříve a nejhustěji osídlovanou již od pradávna. Celý region se nachází v teplé klimatické oblasti s nízkým výskytem srážek. Teplo a sucho spolu s vynikající kvalitou půdy vytváří výborné podmínky pro zemědělskou výrobu.
Současná katastrální výměra obce činí 359 hektarů. Zeměpisná šířka je 50° 20´ 4", délka 14° 21´ 38".

 

 

Název obce
Název obce se v průběhu staletí měnil, nikoli však dramaticky. Obec byla zvána Zbomuschel, Bomysl, Pomyssl, Spomissl, Pomischle, Spomyssel, Spomischel, Spomissle, koncem 19. a počátkem 20.století Spomyšel.

 

 

Historie
Nejstarší známou dochovanou písemnou zmínkou o obci je listina z roku 1403, v níž se mluví o existenci statku krále Václava IV. v obci. V dalších letech, byla obec nebo její části v rukách vladyky Jindřicha Vlinského, patřila pod panství Běškovické, křižovníkům Svatomářským v Mělníku, dále pak Janu ze Smiřic, jímž byla připojena k panství roudnickému. V období 15. až 17.století náležela obec různým pánům, v určitém období Lobkovicům, roku 1652 opět králi a klášteru v Mělníku, pak Chotkům a do roku 1850 patřila ves z větší části k panství Veltrusy. V té době byla obec politicky včleněna do okresního hejtmanství Roudnice a v tomto politickém okrese zůstala až do roku 1960, kdy byla při územní reformě přiřazena pod okresní město Mělník.
Centrální část obce, náves, si zachovala svůj vzhled po staletí a to díky minimálním stavebním zásahům. Nejlépe to dosvědčují velké hospodářské usedlosti rozmístěné na současných pozicích již před staletími.
Zástavba obce vznikala postupně seskupováním zemědělsky zaměřených hospodářství a stavení kolem návsi, což je vidět i na první katastrální mapě z roku 1840. K nejvýznamnějším usedlostem patřila hospodářství Svobody (pak Sobotky), Turka, Šimáka (Klindery), Štolce (u poslanců), Jiránka (Štolce, Dodeciuse), Novotného (Boreckých) a Šustra (Hájka). 
Kolem statků, tvořících přirozený střed obce, postupně vznikly domky drobných řemeslníků a zemědělských námezdních pracovníků, z nichž někteří pak po polovině 19.století začali pracovat na právě postavené blízké železnici Praha-Drážďany a ještě později chodili či jezdili za prací do okolních obcí.
Obec byla vždy zemědělsky zaměřená, hlavními produkty byly brambory, cukrová řepa, obilniny, chmel, zelenina a ovoce.

 

 

Památky
Nejstarší, pouze zčásti dochovanou historickou památkou, je židovský hřbitov, na němž se pohřbívalo až do začátku 2.světové války. Vznik starší části hřbitova se datuje do poloviny 17.století. Jiné významnější historické památky v obci nejsou.

 

 

Vybavení obce
Obec nikdy neměla kostel nebo faru - byla přifařena k Lužci. Rovněž škola ve Spomyšli nikdy nebyla - obec byla přiškolena do Vraňan. Zesnulí se pohřbívali většinou na hřbitově v Lužci, evangelíci v Ledčicích. Poštovní úřad byl zřízen roku 1957, předtím sloužil pro obyvatele obce úřad ve Vraňanech-nádraží. V obci nikdy nebylo žádné zdravotnické zařízení. Spomyšl byla v roce 1927 elektrifkovaná, od roku 1997 plně plynofikovaná a vodovod s pitnou vodou z vlastního zdroje má od 70.let minulého století.
V letech 2008 - 2010 byla vystavěna a zprovozněna čistírna domovních odpadních vod (ČOV) a domy v obci plně odkanalizovány. ČOV bude sloužit také pro obec Jeviněves a část obce Vraňany (u nádraží).

 

 

Spolkový život
Mezi nejstarší, dosud existující spolky v obci patří Sbor dobrovolných hasičů založený roku 1906 a Sportovní klub vyvíjející činnost od roku 1932.

 

 

Živnosti
V meziválečném období 20.století zde mělo svoje živnosti několik drobných řemeslníků. Patřil mezi ně holič, dva krejčí, dva ševci, dva kováři, dva řezníci, pumpař a studnař, kameník, v obci byly tři obchody, tři hospody, cihelna a prodejna cigaret.

 

 

Slavní rodáci a osobnosti
Mezi nejznámější osobnosti, které se narodily nebo žily v obci, patří bezesporu pan Václav Turek, rolník a majitel statku č.p. 4, senátor za republikánskou stranu v letech 1935-39. Neméně známým je ing. Ferdinand Klindera, od roku 1903 žijící a hospodařící na statku č.p. 20, autor knih o stavu zemědělství v Argentině, severských a pobaltských státech a v Itálii. Ferd. Klindera byl starostou Ústřední jednoty hospodářských družstev, členem Revolučního Národního shromáždění, založil Centrokooperativ a Slovanskou zemědělskou družstevní komoru.
Na statku č.p.20 pobýval na návštěvě u svého spolužáka Antonína Šimáka jeden z nejznámějších českých básníků Karel Hynek Mácha. Také básník a prozaik Josef Hora, coby student, jezdil na prázdninové návštěvy na statek č.p. 27 ke své tetě Anně Pémové.

 

 

Obyvatelstvo
Počty obyvatel obce se v průběhu staletí měnily. V roce 1652 měla Spomyšl pouze šest osedlých, v roce 1848 bylo v obci stále pouze 6 statků a navíc 25 chalup a domků. V roce 1913 měla obec 71 dům a 437 obyvatel, mezi světovými válkami počet obyvatel často přesahoval 500, v posledních letech jejich počet kolísá kolem 420. Po dlouhá staletí žili v obci občané židovské národnosti, v některých obdobích i několik rodin současně.

 

 

Stavby
Budova, ve které dnes sídlí obecní úřad, byla postavena v pohnutých letech 1939-1940 na začátku 2. světové války. V této budově byla umístěna také i hasičská zbrojnice se zvoničkou, později dětský útulek, v současnosti pošta.
Kromě obytných domů (bytovek) a typicky zemědělských staveb, které postupně vznikaly v katastru obce po kolektivizaci zemědělství, jako byl např. kravín, sušička chmele a sušička vojtěšky, byl postaven a v roce 1981 otevřen Hasičský dům.

 

 

Doprava
V polovině roku 2006 byl otevřen silniční obchvat obce, nová silnice převzala číslo I/16 a vede z Mělníka do Slaného. Původní silnice vedoucí zastavěnou částí obce byla koncem roku 2007 zatříděna do nižší kategorie a dostala číslo III/246 11. V obci z ní odbočují silnice III.třídy na Jeviněves a Daminěves. Výstavbou a otevřením obchvatové komunikace byla v obci silně omezena těžká nákladní automobilová doprava a Spomyšl se tak stala klidnou oblastí Podřipska. Rychlá dostupnost z Prahy předurčuje obec ke zvýšenému zájmu o stavební pozemky a o nabízené služby. Vzdálenost od dálnice D8, exit 18, činí pouhé 4 km.
Obec je spojena autobusovou dopravou s okolními vesnicemi i městy jako je Mělník, Kralupy n. Vltavou nebo Roudnice n. Labem. Velký význam pro dopravu obyvatel má také železniční trať s 0,5 km vzdálenou stanicí Vraňany. Bezpečnost lidí při chůzi z obce Spomyšl na železniční stanici Vraňany byla zvýšena výstavbou lávky přes silniční obchvat.

 


(c) 2012 - Obec Spomyšl | Developed & design by TOPLINE.CZ